Menu Sluiten

GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag door bijvoorbeeld via Google Analytics (zie verder).

Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

Analytische cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg je op deze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe worden aan de hand van uw (geanonimiseerd) IP-adres onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over je browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over je persoon zal worden gebruikt, bijgehouden of doorgegeven.

Instellingen aanpassen

Klik op de link Instellingen om je instellingen aan te passen.

PRIVACYVERKLARING

1. Algemeen

Koninklijke Schuttersgilde Sint-Barbara Gullegem vzw (hier verder vermeld als K.S.S.B.G.) hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. K.S.S.B.G. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat:

 • we je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • we vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als K.S.S.B.G. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Secretariaat Koninklijke Schuttersgilde Sint-Barbara Gullegem vzw
Thermote Jody
Tonnenmakersstraat 30
8510 Bellegem
E-mail: st.barbara.gullegem@gmail.com
Telefoon: 0496/05.06.01

2. Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door K.S.S.B.G. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het aanbieden en organiseren van activiteiten (o.a. wedstrijden, competities, events,…) (gerechtvaardigd belang)
 • Aansluiting aan de Vlaamse Schietsportkoepel (gerechtvaardigd belang)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits toestemming)
 • Het bekomen van subsidiëring en erkenning door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Om een unieke identificatie te hebben van alle leden (wettelijke verplichting)

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer: In het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector van 10 juni 2016 bepaalt de Vlaamse Overheid de gegevens die minimaal opgenomen moeten worden in het ledenbestand van een Vlaamse sportfederatie. Met het oog op een unieke identificatie zijn de sportfederatie en haar aangesloten sportclubs via dit decreet gemachtigd om het rijksregisternummer van hun leden op te vragen en te bewaren in het ledenbestand. K.S.S.B.G. gebruikt het rijksregisternummer uitsluitend om een unieke identificatie aan haar aangesloten leden toe te kennen en heeft niet de mogelijkheid noch de intentie om de achterliggende gegevens van het rijksregisternummer te gebruiken of om informatie a.d.h.v. dit nummer met elkaar te verbinden.
 • Bewijs van Uittreksel strafregister
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit
 • Gegevens bankrekening

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties:

 • Vlaamse Schietsportkoepel

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de Sportschutters licentie (VSK);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. netwerk, digitale schietsystemen …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Minderjarigen

K.S.S.B.G. verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger

7. Bewaartermijn

K.S.S.B.G. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. K.S.S.B.G. verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan de wettelijk bepaalde bewaartermijnen.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens K.S.S.B.G. van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, en maken deel uit van de Beheer -en/of Bestuurraad;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact op te nemen met ons secretariaat.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijziging privacyverklaring

K.S.S.B.G. kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 14/03/2021.